Niniejszy regulamin określa:

  warunki korzystania ze Sklepu www.hel.sklep.pl,

  warunki składania zamówień na produkty dostępne,

  dostarczania zamówionych produktów Kupującemu,

  uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów,

  uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,

  zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Niniejszy sklep internetowy prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wysyłkowej zestawów do napełniania balonów oraz akcesoriów dekoratorskich na terenie Rzeczypospolitej. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: Abacus Internet Solutions Więcko sp. j. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kraśnięta 83, 80-177 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167363, NIP 9570871618. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email sklep@hel.sklep.pl, formularz kontaktowy.

Warunki korzystania

Do przeglądania asortymentu Sklepu www.hel.sklep.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

  komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera,

  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Warunki realizacji zamówienia

  Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu www.hel.sklep.pl

  Kupujący składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "KUP TERAZ" znajdującego się przy wybranym towarze.

  Wybrany towar lokowany jest w koszyku, gdzie widoczna jest:

  nazwa wybranego towaru,

  cena jednostkowa brutto wybranego towaru,

  ilość sztuk do zakupu,

  koszt wysyłki Kurierem w opcji wysyłki przedpłaconej lub za pobraniem - do wyboru przez Kupującego,

  sposób płatności.

  Następnie Kupujący wskazuje w Koszyku:

  dane do wysyłki - imię i nazwisko i/lub nazwa firmy składającej zamówienie, adres, na który przedmiot zamówienia ma być dostarczony, wraz z numerem telefonu niezbędnym do realizacji dostawy zamówionego towaru oraz adresem e- mail potrzebnym do przesłania Kupującemu informacji o przebiegu zamówienia,

  dane do wystawienia Faktury VAT.

Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego.

  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wszystkie dane Kupujących są traktowane jako poufne i są zbierane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w zgodzie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).

W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności:

  Imię

  Nazwisko,

  Telefon kontaktowy,

  Adres dostawy towaru (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto)

  Adres poczty elektronicznej (e-mail).

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia. Dane te nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom niezwiązanym z bezpośrednią realizacja zamówienia. Dane będą udostępnione Dostawcy oraz Firmie kurierskiej wyłącznie celem realizacji zamówienia Kupującego.

Administratorem danych jest Abacus Internet Solutions Więcko sp.j. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych - zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Zasady ochrony danych osobowych, tzw. Polityka Prywatności dostępna jest do wglądu pod adresem: http://www.www.hel.sklep.pl/home/polityka-prywatnosci.php

  Po podaniu danych wymaganych do realizacji sprzedaży i potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowaniem go, Kupujący potwierdza zamówienie przyciskiem "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE".

  Po wysłaniu zamówienia następuje przeładowanie strony i wyświetlenie podsumowania - szczegółów zamówienia, wraz z informacją o danych wysyłki oraz informacją, że zamówienie zostało zapisane i jeżeli Kupujący wybrał opcję przedpłaty - oczekuje na opłacenie. Szczegóły zamówienia wysyłane są jednocześnie do Kupującego na podany podczas zamawiania adres mailowy. W przypadku Zamówień płatnych za pobraniem konieczne jest potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest poprzez kontakt mailowy po otrzymaniu przez Nabywcę maila ze szczegółami zamówienia.

  Prosimy Kupujących, aby zwrócili uwagę na prawdziwość i poprawność podawanych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

Dostarczanie zamówionych produktów

  Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego podczas zamawiania towaru adres. Najczęstszy czas dostawy przesyłki to jeden dzień roboczy. Pierwsza próba doręczenia Przesyłki podejmowana jest pierwszego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki, z zastrzeżeniem, iż wskazany termin podjęcia pierwszej próby doręczenia Przesyłki jest terminem przewidywanym, a gwarantowane podjęcie pierwszej próby doręczenia następuje nie później niż w drugim dniu roboczym po dniu nadania.
  Wysyłka zamówień z opcją przedpłaty, za które wpłaty zostały w dni robocze od poniedziałku do piątku:

  zaksięgowane na naszym koncie,

  lub w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 - poprawnie potwierdzone przez podmiot realizujący płatność, staramy się nadać tego samego dnia, nie później niż w kolejnym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku).

   Zamówienia z opcją wysyłki za pobraniem staramy się nadać tego samego dnia roboczego od poniedziałku do piątku, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku).

 

Uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy

  Kupujący ma prawo anulowania zamówienia. O swojej decyzji może poinformować Sklep telefonicznie, e-mailem lub przez formularz. W przypadku gdy anulowane zamówienie nie zostało jeszcze wysłane a zostało przedpłacone Sklep zwróci koszt zamówienia - koszt towaru i wysyłki.

  Jeżeli towar został już wysłany Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Może tego dokonać kontaktując się ze Sklepem telefonicznie, e-mailem lub przez formularz. Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Po odesłaniu towaru nastąpi zwrot ceny sprzedaży - przelewem na konto wskazane przez Kupującego, niezwłocznie - najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zwracanego towaru.

 

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

  Sklep www.hel.sklep.pl dokłada wszelkich starań aby oferowany towar był pełnowartościowy. Każdorazowo przed wysyłką butle podlegają kontroli: zawartości gazu w butli oraz sprawności reduktora butli. Ważymy butle, sprawdzamy ciśnienie, testujemy reduktor.

  Kupujący, w przypadku stwierdzenia niezgodności ma prawo reklamacji. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.

  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Kupującego reklamowanego produktu lub produktów do Sklepu www.hel.sklep.pl z opisem reklamacji.

  Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego - Sklep wymieni Kupującemu reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności będzie dokonany przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Postanowienia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustaw dotyczących sprzedaży i ochrony praw konsumentów. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2013.03.22 i w przyszłości może ulec zmianie. O fakcie zmiany niniejszego Regulaminu Sklep poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
  

REGULAMIN - butle jednorazowe

Niniejszy regulamin określa:

Niniejszy sklep internetowy prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wysyłkowej zestawów do napełniania balonów oraz akcesoriów dekoratorskich na terenie Rzeczypospolitej. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: Abacus Internet Solutions Więcko sp. j. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Morenowe Wzgórze 4/17, 80-283 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167363, NIP 9570871618. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email sklep@hel.sklep.pl, formularz kontaktowy.

Warunki korzystania

Do przeglądania asortymentu Sklepu www.hel.sklep.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

Warunki realizacji zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu www.hel.sklep.pl

 2. Kupujący składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "KUP TERAZ" znajdującego się przy wybranym towarze.

 3. Wybrany towar lokowany jest w koszyku, gdzie widoczna jest:

 1. Następnie Kupujący wskazuje w Koszyku:

Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego.

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wszystkie dane Kupujących są traktowane jako poufne i są zbierane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w zgodzie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).

W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności:

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia. Dane te nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom niezwiązanym z bezpośrednią realizacja zamówienia. Dane będą udostępnione Dostawcy oraz Firmie kurierskiej wyłącznie celem realizacji zamówienia Kupującego.

Administratorem danych jest Abacus Internet Solutions Więcko sp.j. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych - zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Zasady ochrony danych osobowych, tzw. Polityka Prywatności dostępna jest do wglądu pod adresem: http://www.www.hel.sklep.pl/home/polityka-prywatnosci.php

 1. Po podaniu danych wymaganych do realizacji sprzedaży i potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowaniem go, Kupujący potwierdza zamówienie przyciskiem "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE".

 2. Po wysłaniu zamówienia następuje przeładowanie strony i wyświetlenie podsumowania - szczegółów zamówienia, wraz z informacją o danych wysyłki oraz informacją, że zamówienie zostało zapisane i jeżeli Kupujący wybrał opcję przedpłaty - oczekuje na opłacenie. Szczegóły zamówienia wysyłane są jednocześnie do Kupującego na podany podczas zamawiania adres mailowy. W przypadku Zamówień płatnych za pobraniem konieczne jest potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest poprzez kontakt mailowy po otrzymaniu przez Nabywcę maila ze szczegółami zamówienia.

 3. Prosimy Kupujących, aby zwrócili uwagę na prawdziwość i poprawność podawanych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

Dostarczanie zamówionych produktów

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego podczas zamawiania towaru adres. Najczęstszy czas dostawy przesyłki to jeden dzień roboczy. Pierwsza próba doręczenia Przesyłki podejmowana jest pierwszego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki, z zastrzeżeniem, iż wskazany termin podjęcia pierwszej próby doręczenia Przesyłki jest terminem przewidywanym, a gwarantowane podjęcie pierwszej próby doręczenia następuje nie później niż w drugim dniu roboczym po dniu nadania.

 2. Wysyłka zamówień z opcją przedpłaty, za które wpłaty zostały w dni robocze od poniedziałku do piątku:

 

Uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo anulowania zamówienia. O swojej decyzji może poinformować Sklep telefonicznie, e-mailem lub przez formularz. W przypadku gdy anulowane zamówienie nie zostało jeszcze wysłane a zostało przedpłacone Sklep zwróci koszt zamówienia - koszt towaru i wysyłki.

 2. Jeżeli towar został już wysłany Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Może tego dokonać kontaktując się ze Sklepem telefonicznie, e-mailem lub przez formularz. Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Po odesłaniu towaru nastąpi zwrot ceny sprzedaży - przelewem na konto wskazane przez Kupującego, niezwłocznie - najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zwracanego towaru.

 

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Sklep www.hel.sklep.pl dokłada wszelkich starań aby oferowany towar był pełnowartościowy. Każdorazowo przed wysyłką butle podlegają kontroli: zawartości gazu w butli oraz sprawności reduktora butli. Ważymy butle, sprawdzamy ciśnienie, testujemy reduktor.

 2. Kupujący, w przypadku stwierdzenia niezgodności ma prawo reklamacji. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.

 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Kupującego reklamowanego produktu lub produktów do Sklepu www.hel.sklep.pl z opisem reklamacji.

 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego - Sklep wymieni Kupującemu reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności będzie dokonany przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustaw dotyczących sprzedaży i ochrony praw konsumentów. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2013.03.22 i w przyszłości może ulec zmianie. O fakcie zmiany niniejszego Regulaminu Sklep poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.